top of page
GROF-LT-Zentriert-Blau.png

HOLOS

Grof® Legacy Training - Holos (3. běh)

Informace na této stránce se týkají třetího výcvikového běhu, který v letošním roce začíná. 

Výcvik Grof® Legacy Training vytvářejí nyní na celém světě učitelé, kteří k tomu byli pověřeni Stanislavem a Brigitte Grofovými. Vznikla tak celá řada výcviků, které vycházejí v základu z odkazu Stanislava Grofa, ale každý je zároveň jedinečný, díky osobnímu přispění jednotlivých učitelů. Výcviky tak respektují kulturní, politické a společenské rozdíly v různých zemích světa. Jedním z učitelů, který byl k vedení Grof® Legacy Training pověřen Stanislavem a Brigitte Grofovými je Milan Hrabánek, který společně se svým týmem vytvořil komplexní psychoterapeutický sebezkušenostní výcvik Grof® Legacy Training - Holos. Výcvik v češtině a v angličtině již od roku 2021 vedou vynikající lektoři z ČR i ze světa. Přivítali jsme v našem výcviku do dnešního dne studenty z USA, Izraele, Irska, Německa, Polska, Slovenska a dalších zemí  

 

Je nám potěšením, že v letošním roce můžeme pro velký zájem spustit již 3. běh tohoto výcviku pro skupinu dalších 24 frekventantů z celého světa, v českém a anglickém jazyce. 

stan-milan.jpg

Abstrakt

Naučte se využívat léčivého potenciálu holotropních stavů vědomí v péči o klienty a staňte se transpersonálním terapeutem v mezinárodním psychoterapeutickém výcviku s certifikací Stanislava a Brigitte Grofových – Grof® Legacy Training - Holos.

Sebezkušenostní výcvik v českém a anglickém jazyce povedou společně s Milanem Hrabánkem přední odborníci z ČR i ze světa. Místem konání je Mezinárodní transpersonální centrum Holos v České republice, které nabídne kompletní zázemí nejen pro výuku a ubytování frekventantů, ale také pro praxi s klienty. 

Výcvik má dva stupně.

1. stupeň výcviku trvá 3,5 roku a po jeho zdárném absolvování budete moci provádět techniku Grofova® dýchání v rámci zážitkových seminářů po celém světě. Budete schopni poskytnout podporu lidem v psychospirituální krizi, lidem v závěru jejich života, lidem abstinujícím od závislostí či prožívajícím krizové změny v životě. Dále také lidem zajímajícím se o seberozvoj, hledající duchovní orientaci či lidem hledajícím posílení umělecké tvořivosti.

Budete se orientovat v oboru archetypální astrologie v propojení na hlubinnou psychologii, budete znát transpersonální proces umírání, smrti a znovuzrození i různé formy šamanismu. 

 

Po absolvování 2. stupně výcviku, který trvá dalších 2,5 roku, budete moci jako certifikovaný Transpersonální terapeut Holos poskytovat psychedeliky asistovanou psychoterapii (PAP), provázet lidi v psychospirituální krizí, s náročnou psychedelickou zkušeností (difficult trip). V rámci vaší sebezkušenosti se seznámíte s řadou integračních technik a přístupů, jako např. mindfulness, sandplay, práce se symbolem, muzikoterapie, arteterapie, bioenergetika, s technikou holotropního dýchání ve vodě či na živou hudbu - Holotropic LIVE. Budete schopni používat metody transpersonální psychologie k podpůrné léčbě závislostí a dalších vybraných psychosomatických a psychiatrických onemocnění

Dohromady tvoří oba stupně komplexní psychoterapeutický sebezkušenostní výcvik ve směru transpersonální psychoterapie, který je svým rozsahem v souladu s požadavky Evropské asociace pro psychoterapii. V jednání je certifikace výcviku u České asociace pro psychoterapii. 

Časová dotace šestiletého výcviku: 1487 výcvikových hodin (výcviková hodina = 45 minut)

 • Teorie a nácvik technik: 565 hodin 

  • z toho teorie prezenčně: 206 hodin​

  • samostudium literatury: 100 hodin

  • nácvik technik: 109 hodin

  • vypracování kazuistiky: 150 hodin

 • Sebezkušenost: 472 hodin

 • Supervize: 150 hodin

 • Stáže mimo výcvik: 300 hodin

Pro koho je výcvik určen? 

 • Lékařům, psychologům, terapeutům, adiktologům, sociálním pracovníkům a dalším lidem pracujícím v pomáhajících profesích, případně studentům těchto a přidružených oborů. 

Podmínky přijetí:

 • zdravotní způsobilost pro práci s holotropními stavy vědomí (kontraindikace pro Grofovo® dýchání)

 • vysokoškolské vzdělání v některém z těchto oborů:

  • Adiktologie, Andragogika, Arteterapie, Ergoterapie, Filozofie, Fyzioterapie, Ošetřovatelství, Pedagogika, Porodní asistentka, Psychologie, Psychoterapie, Supervize, Sociální pedagogika, Sociální práce, Sociologie, Speciální pedagogika, Teologie, Všeobecná sestra, Všeobecné lékařství​

  • Dokončené minimálně Bc. vzdělání je nutné pro podání přihlášky. 

  • Pro absolvování komplexního šestiletého výcviku je nutné v některém z těchto oborů dokončit stupeň Mgr. 

 • minimálně 5 zkušeností s Grofovým® dýcháním nebo holotropním dýcháním

 • věk minimálně 23 let

Upozornění: V případě volné kapacity mohou být do výcviku přijati i uchazeči, kteří nesplňují požadavky na předchozí vzdělání. Přihlášku tedy i v takovém případě můžete podat a bude posouzena výcvikovým týmem. 

Jaké kompetence výcvikem získáte?

Po úspěšném dokončení 1. stupně výcviku získáte mezinárodní certifikát Stanislava a Brigitte Grofových o absolvování Grof® Legacy Training - Holos s kompetencemi:

 • Facilitátor Grofova® dýchání s celosvětovou platností

 • Průvodce lidí v závěru jejich života

 • Průvodce lidí s těžkou psychedelickou zkušeností

 • Průvodce lidí v psychospirituální krizi (asistent terapeuta)

Nabyté dovednosti můžete dle současné legislativy v ČR provozovat v rámci volné živnosti. V zahraničí dle platné legislativy daného státu. 

Po úspěšném dokončení 2. stupně výcviku obdržíte dva mezinárodní certifikáty:

 • Facilitátor pro psychedeliky asistovanou psychoterapii udělený Stanislavem a Brigitte Grofovými*

 • Transpersonální terapeut Holos s těmito kompetencemi:​​

  • Psychoterapeut ve směru transpersonální psychoterapie 

  • Terapeut pro lidi v psychospirituální krizi 

  • Průvodce lidí v závěru jejich života

  • Průvodce lidí s těžkou psychedelickou zkušeností

 

* Předpokládáme, že v ČR se samostatnými terapeuty budou moci stát pouze lékaři - psychiatři, ostatní frekventanti by měli kompetenci být asistenty. V tuto chvíli se však legislativní rámec v ČR pro psychedeliky asistovanou psychoterapii vyvíjí.

Struktura výcviku

První stupeň výcviku (3,5 roku)

V prvním stupni budeme pracovat v uzavřené skupině 24 frekventantů. Během 3,5 roku vás čeká: 

 • 7 šestidenních modulů

 • 4 víkendové moduly

 • 1 certifikační dvanáctidenní modul

 • Účast na 1 týdenním sebepoznávacím pobytu v Holos Centru v roli klienta

Dále mimo výcvik:

 • minimálně 20 hodin psychoterapie

 • 100 hodin samostudium literatury

 • účast jako dobrovolník na 1 festivalu ve službě harm reduction - psychedelické první pomoci

 • minimálně 200 hodin účasti na dalších stážích mimo výcvik, z toho minimálně 100 hodin v Holos Centru Opava a ostatní možno splnit u jiných poskytovatelů péče o duševní zdraví (psychiatrické léčebny, komunitní léčebná centra apod.)

 • sebezkušenosti Grofova dýchání či holotropního dýchání mimo výcvik pro minimální počet 30 sezení k certifikaci (počítají se i dýchání před započetím výcviku i v rámci výcviku)

Časová dotace: 846 výcvikových hodin (výcviková hodina = 45 minut)

 • Teorie: 236 hodin 

  • z toho 100 hodin samostudium literatury​

 • Nácvik dovedností: 76 hodin

 • Sebezkušenost: 334 výcvikových hodin

 • Stáže: 200 hodin

Druhý stupeň výcviku (2,5 roku)

Zájemci o terapeutické využití metod transpersonální psychoterapie mohou pokračovat ve druhém stupni výcviku dalších 2,5 roku. Ve druhém stupni budeme pracovat rovněž v uzavřené skupině, do které se mohou přidat další certifikovaní facilitátoři Grofova dýchání z celého světa pro doplnění počtu 24 frekventantů. 

Přesnou strukturu druhého stupně nyní dokončujeme, vzhledem k tomu, že jednáme o konkrétní podobě části pro výuku psychedeliky asistované psychoterapie. Brzy zveřejníme více informací. 

Podmínky pro udělení certifikátů

Pro získání certifikátu Grof® Legacy Training - Holos v prvním stupni výcviku musí frekventanti splnit tyto podmínky:

 • Osobní účast na všech šestidenních a dvanáctidenních modulech. Případnou absenci ze závažného důvodu je nutné nahradit:

  • účastí v obdobném modulu v jiném běhu výcviku (budou-li vypsány)

  • individuálním studijním plánem

  • náhrady jsou zpoplatněny dle ceníku

 • Splnění všech bodů povinné praxe, sebezkušenosti, minimálního počtu dýchání, stanovených hodin psychoterapie, supervize, stáží. 

 • Průběžné plnění všech zadaných úkolů (např. vedení relaxace, úvod do Grofova dýchání, sestavení hudebního setu, aj.)

 • Vypracování práce "Má cesta výcvikem" v závěru prvního stupně výcviku.​

 • Úspěšné splnění závěrečné praktické, písemné i ústní zkoušky zahrnující zhodnocení připravenosti frekventanta pro samostatný výkon facilitátora Grofova® dýchání. Zhodnocení připravenosti, včetně osobnostních kvalit frekventanta pro práci s lidmi, je plně v kompetenci výcvikového týmu.

 • V případě nesplnění podmínek k certifikaci získá frekventant osvědčení o absolvování výcviku v daném časovém rozsahu, avšak bez udělení certifikátu facilitátora Grofova® dýchání. 

Další podmínky:

 • Frekventanti musí podepsat a dodržovat Etický kodex Grof® Breathwork.

 • Frekventanti musí podepsat a dodržovat Etický kodex Evropské asociace pro psychoterapii.

Přesné podmínky pro získání certifikátu Transpersonální terapeut Holos ve druhém stupni výcviku brzy doplníme.  

Přijímací řízení

Účelem přijímacího řízení je umožnit studium zejména uchazečům, kteří mají předpoklady pro budoucí terapeutickou práci a také vhodně sestavit skupinu frekventantů daného výcvikového běhu.

 

Příjem přihlášek probíhá od 7. května do 2. června 2024. 

Uchazeči musí v této době kompletně vyplnit předepsanou přihlášku a včetně všech příloh ji pomocí online formuláře odeslat. Pořadí přijatých přihlášek nemá vliv na hodnocení, je tedy důležité přihlášku zpracovat kvalitně, nikoliv rychle. Vyhrazujeme si právo dobu přihlašování v případě potřeby prodloužit.

Povinnými přílohami přihlášky jsou:

 • strukturovaný životopis (1 strana)

 • motivační dopis (2 strany)

 • video (1 minuta), kterým se nám představíte, a řeknete nám, co vás vede k tomu, že se hlásíte právě do našeho výcviku.

Vybraní uchazeči budou pozváni do druhého kola, které bude mít formu osobního setkání uchazečů se členy výcvikového týmu přímo v Holos Centru, v jednom z nabízených termínů: 22. června nebo 23. června 2024. Poznačte si tedy již při podání přihlášky tento víkend do kalendáře. 

Pokud do druhého kola nepostoupíte, bude vám to sděleno. Nepřijetí do výcviku se dále nezdůvodňuje.

Cena a platební podmínky

Cena třetího běhu výcviku je stanovena následovně: 

První stupeň výcviku (3,5 roku): 317 000,-- Kč vč. DPH. 

Cena zahrnuje: ​

 • Výukové materiály - výuková skripta, videa, přístup do výcvikového Classroomu

 • Výuku, ubytování a stravu po dobu výcvikových modulů - plná penze s kvalitní vegetariánskou kuchyní

  • 7x šestidenní modul 

  • 1x dvanáctidenní modul 

  • 4x víkendový nácvikový modul 

  • 1x týdenní sebepoznávací pobyt 

 • Tlumočení česko-anglické / anglicko-české

Možnosti platby: 

 • Najednou před zahájením prvního modulu. (1x 317 000,-- Kč)

 • nebo ve dvou splátkách

  • první splátka před zahájením modulu 10. listopadu 2024​

  • druhá splátka do 30. listopadu 2025

​​

Frekventant se zavazuje k úhradě všech splátek ve stanovených termínech podpisem výcvikové smlouvy

Další náklady, se kterými je třeba počítat, a které cena nezahrnuje: 

 • Cestovní náklady

 • Psychoterapie mimo výcvik

 • Stáže mimo výcvik

 • Sebezkušenosti Grofova dýchání mimo výcvik

 • Následný mentoring či supervize

 • Inflaci, pokud překročí 3% ročně

Zahájení výcviku

Zahájení výcviku prvním modulem plánujeme na 10. - 15. listopadu 2024. Jednotlivé šestidenní moduly bývají 2x za rok. Přesný termín všech modulů bývá zveřejněn vždy alespoň 1 rok předem. 

Abstrakt
Pro koho?
Kompetence
Struktura
Podmínky certifikace
Přijímací řízení
Cena výcviku
Moduly I. stupeň

Témata modulů výcviku

I. stupeň výcviku

mod4-2-002.jpg

Grofovo® dýchání I.: 

Cesta k sebeobjevování a léčení

1. modul

šestidenní

Úvodní modul, na kterém se dozvíte základní informace o způsobu provádění Grofova dýchání a o jeho léčivém a transformačním potenciálu. Probereme jeho základní složky - práci s dechem, hudbu, bodywork, integraci, "niterného léčitele". Prožijete i čtyři sebezkušenosti - dvě jako “dýchač” a dvě jako “sitter”.

Hoffmann-Curandera800.jpg

Grofovo® dýchání II.:

Holotropní stavy vědomí a chápání umění

2. modul

šestidenní

Druhý modul prohloubí vaše znalosti o Grofově dýchání a naučí vás řadu praktických dovedností pro jeho vedení. Mezi témata bude patřit sestavení hudebního setu či různé možnosti a metody integrace. S tím souvisí také přesah do umění a efekt holotropních stavů vědomí na kreativitu, a to v širším slova smyslu. I v tomto modulu budou čtyři sebezkušenosti Grofova dýchání.

Jana_Vysoudilova_DSC_9774.jpg

Architektura emočních a psychosomatických poruch

3. modul

šestidenní

Ve třetím modulu se budeme věnovat architektuře emočních a psychosomatických poruch z pohledu transpersonální psychologie a psychiatrie. Zaměříme se na možnosti aplikace metod transpersonální psychologie v jejich léčbě. Budeme tyto poznatky konfrontovat s přístupy biologické medicíny. Součástí budou i další čtyři sebezkušenosti.

grof-jf_0022-small.jpg

Proces umírání, smrti a znovuzrození

4. modul

šestidenní

Ve čtvrtém modulu se budeme zabývat tématem transpersonální dimenze smrti a umírání - Psyché a Thanatos, a to jak v rovině symbolické, tak i reálné, ve smyslu péče o lidi v závěru života. Budeme také zkoumat kořeny násilí a chamtivosti lidstva. Z praktických dovedností prohloubíme některé integrační techniky. Prožijete čtyři sebezkušenosti Grofova dýchání.

GLT.jpg

v1 modul

víkendový

Víkendový modul 1

Grofovo dýchání pro výcvikovou skupinu pod vaším vedením.

placht-1.jpg

Šamanismus a přechodové rituály v novodobé praxi

5. modul

šestidenní

V pátém modulu se zaměříme na téma šamanismu, který probereme v historickém, ale zejména v novodobém kontextu. Budeme se zabývat psychedeliky i novodobými šamany. Více pozornosti pak zaměříme na slovanský šamanismus. Sebezkušenostní část bude zahrnovat výrobu šamanského bubnu, Grofovo dýchání a potní chýši. 

IMG_20230325_132207.jpg

v2 modul

víkend

Víkendový modul 2

Grofovo dýchání pro výcvikovou skupinu pod vaším vedením.

2018-10-25%20(9)_edited_edited.jpg

Psychospirituální krize a závislosti: pochopení a léčba

6. modul

šestidenní

Šestý modul bude o psychospirituálních krizích a závislostech. Dozvíte se, jak je rozpoznat či v jakých případech bude nutné diagnostiku upřesnit ve spolupráci s dalšími odborníky. Dozvíte se způsoby, jak s nimi pracovat v určitých fázích jejich průběhu. Zabývat se budeme jednotlivými formami psychospirituální krize, jejími riziky, ale i přínosy. Budeme zkoumat vztah alkoholismu a závislostí k psychospirituální krizi. V sebezkušenosti vás čekají čtyři procesy Grofova dýchání.

IMG_20231104_151326.jpg

v3 modul

víkend

Víkendový modul 3

Grofovo dýchání pro výcvikovou skupinu pod vaším vedením.

Psyche a Kosmos.jpg

7. modul

šestidenní

Psyché a kosmos

Sedmý modul vám představí nejnovější poznatky archetypální astrologie a jejího propojení s hlubinnou psychologií. Budeme se zabývat tématy archetypů, synchronicit, osobních tranzitů či korelací planetárních tranzitů s historickými událostmi. Hlavní důraz však bude kladen na možné využití ve spojení s hlubinnou psychologií v terapii. Součástí budou čtyři procesy Grofova dýchání.

IMG_20230930_141554.jpg

v4 modul
víkend

Víkendový modul 4

Grofovo dýchání pro výcvikovou skupinu pod vaším vedením.

IMG-20200429-WA0162.jpg

Certifikační dvojmodul

8. modul

dvanáctidenní

Závěrečný dvojitý modul prvního stupně výcviku otestuje vaše nabyté znalosti a dovednosti a měl by uzavřít jednu etapu vaší osobní transformace, což budete konzultovat s lektorským týmem. Součástí bude osm sebezkušenosti Grofova dýchání.  Splníte-li všechny požadavky, jaké na vás budou kladeny, získáte certifikát Grof® Legacy Training s možností provádět Grofovo® dýchání.

IMG_20231122_143205.jpg

P modul
šestidenní

Sebepoznávací pobyt

Sebezkušenost v rámci týdenního sebepoznávacího pobytu v Holos Centru společně s klienty. 

II. stupeň výcviku

Přesnou strukturu a náplň druhého stupně výcviku budeme brzy zveřejňovat. Ve spolupráci s Brigitte a Stanislavem Grofovými a dalšími světovými učiteli GLT připravujeme výcvikové moduly, které budou zaměřené na psychedeliky asistovanou psychoterapii

Druhý stupeň bude obsahovat témata: 

 • Způsob práce transpersonálního terapeuta

 • Psychedeliky asistovaná psychoterapie

 • Terapeutická práce pod supervizí

 • Holotropic LIVE - Muzikoterapie pro transpersonální terapeuty

 • Holotropní dýchání ve vodě

Moduly II. stupeň
bottom of page